SKJ

Dzisiaj jest niedziela, 26.05.2019r.

pegasus

Info o SKJ Aktualności Druki Statut


STATUT
Studenckiego Klubu Jeździeckiego
przy Politechnice Radomskiej
im. Kazimierza Pułaskiego
w Radomiu.


Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Klubu
w dniu 8 marca 1995 roku.


I. PRZEPISY OGÓLNE.

§ 1.

Studencki Klub Jeździecki przy Radzie Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (zwanej dalej Klubem), działa w ramach Zrzeszenia Studentów Polskich jako Studencka Grupa Aktywności ZSP w oparciu o niniejszy statut, Statut ZSP oraz uchwały programowe ZSP.

§ 2.

Siedzibą Klubu jest miasto Radom, a teren działalności jest środowisko radomskie.

§ 3.

Klub jest członkiem Rady Naczelnej ZSP oraz może być członkiem innych związków i federacji jeździeckich.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI KLUBU.

§ 4.

Klub jest Zrzeszeniem dobrowolnym i jako główne zadanie stawia sobie popularyzację jeździectwa wśród szerokich rzesz studenckich, środowiska akademickiego i mieszkańców Radomia poprzez:

a) naukę jazdy konnej,

b) organizowanie szkolenia teoretycznego,

c) organizowanie letnich i zimowych, stałych i wędrownych obozów i rajdów jeździeckich,

d) organizowanie spotkań z ludźmi związanymi ze sportem jeździeckim i hodowlą koni,

e) branie udziału w zawodach jeździeckich,

f) szeroką popularyzację jeździectwa i rekreacji konnej, a także szerzenia kultury hodowli i użytkowania konia,

g) kontynuacja tradycji ułańskich w szczególności Szwadronu Radomskiego wchodzącego w skład 11 Pułku Ułanów Legionowych.

§ 5.

Klub powinien zmierzać do prowadzenia gospodarki mającej na celu dofinansowanie, a nawet samofinansowanie swojej działalności.

III. CZŁONKOWIE KLUBU.

Prawa i obowiązki

§ 6.

Członkiem Klubu może być każdy, kto spełnia następujące warunki:

a) zna i bezwzględnie przestrzega Statut Klubu,

b) zna program działalności klubu oraz uczestniczy w zebraniach klubowych,

c) ma opłacone na bieżąco składki członkowskie,

d) jest pełnoletni,

e) odbył staż kandydacki minimum 6 miesięcy, Zarząd Klubu ma prawo skrócić okres stażu w szczególnych przypadkach,

f) zda egzamin jeździecki przed Komisją powołaną przez Zarząd Klubu,

g) nie jest członkiem innego klubu jeździeckiego działającego na terenie miasta Radomia i nie uczestniczy w pracach innej prywatnej stajni lub związku ewentualnie firmy lub stowarzyszenia którego działalność w związku z użytkowaniem koni godzi w żywotne interesy Klubu.§ 7.

Kandydatem na Członka Klubu może być każdy, kto spełnia następujące warunki:

a) zna i bezwzględnie przestrzega Statut Klubu,

b) ukończył podstawowy kurs jazdy konnej,

c) w przypadku niepełnoletności przedłoży pisemną zgodę rodziców,

d) bierze czynny udział w pracach na rzecz Klubu oraz uczestniczy w zebraniach klubowych,

e) opłacił wpisowe do kasy Klubu.

§ 8 .

Członkiem Zasłużonym może zostać osoba pełnoletnia posiadająca co najmniej dziesięcioletni staż członka Klubu, biorąca aktywny udział we wszystkich pracach klubu, co do której panuje pewność, że nigdy nie działała przeciw interesom Klubu. Tytuł nadaje Walne Zebranie większością głosów za zgodą zainteresowanego w głosowaniu tajnym.

§ 9.

Członkiem Honorowym może zostać osoba prawna lub fizyczna specjalnie zasłużona dla Klubu. Tytuł nadaje Walne Zebranie większością głosów za zgodą zainteresowanego w głosowaniu tajnym.

§ 10.

Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna współpracująca z Klubem lub popierająca finansowo jego działalność. Tytuł ten nadaje Zarząd Klubu. Tytuł ten wygasa po dwóch latach nie wspierania działalności Klubu.

§ 11.

Tytuł Członka Zasłużonego i Honorowego traci się razem z utratą praw obywatelskich i publicznych.

a) tytułów tych, w wyjątkowych sytuacjach, może pozbawić Walne Zebranie większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym.

§ 12.

Członek Klubu ma prawo:

a) brania czynnego udziału w Walnym Zebraniu z prawem głosu,

b) kandydowania do władz Klubu. Prawo to nie przysługuje Członkowi Honorowemu oraz Członkowi Wspierającemu,

c) uczestniczyć we wszystkich klubowych imprezach z prawem pierwszeństwa,

d) urlopowania z prac klubowych z powodu ważnych spraw osobistych. Urlop nie może być krótszy niż pół roku i dłuższy niż dwa lata. Urlopu udziela Zarząd Klubu na wniosek zainteresowanego.

§ 13.

Dla członków wyróżniających się w pracy klubowej przewiduje się następujące Nagrody Klubowe:

a) pochwała,

b) przyznanie bezpłatnego miejsca na imprezę klubową,

c) przyznanie pamiątkowej nagrody rzeczowej,

d) zwolnienie z opłat za jazdy,

e) przedstawienie do nagrody pieniężnej ZSP.

Nagrody przyznaje Zarząd Klubu.

§ 14.Dla członków zaniedbujących pracę klubową przewiduje się następujące Kary Klubowe:

a) nagana,

b) okresowe spieszenie,

c) pozbawienie prawa uczestnictwa w imprezie klubowej,

d) zawieszenie w prawach członka Klubu,

e) skreślenie z listy członków Klubu.

Kary nakłada Zarząd Klubu. Od wszystkich nałożonych kar, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania do Zarządu Klubu oraz do Walnego Zebrania. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 15.

Skreślenie z listy członków Klubu następuje w wypadku:

a) nieprzestrzegania Statutu,

b) niepłacenia składek członkowskich,

c) jaskrawego naruszenia etyki jeździeckiej i zasad współżycia społecznego,

d) godzenia w żywotne interesy Klubu.

IV. ORGANA KLUBU

§ 16.Organami Klubu są:

a) Walne Zebranie członków Klubu,

b) Zarząd Klubu,

c) Komisja Rewizyjna Klubu.

A. Walne Zebranie.§ 17.

Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższym i najważniejszym organem Klubu. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie Klubu spełniający wymagania § 6.

Każdy członek ma jeden głos.

§ 18.

W Walnym Zebraniu mogą brać udział członkowie Honorowi, członkowie Wspierający, przedstawiciele ZSP, AZS, władz uczelni oraz inni zaproszeni goście, jednak osoby te posiadają jedynie głos doradczy.

§ 19.

Członek Zasłużony spełniający warunki § 6, czyli jest rzeczywistym członkiem Klubu, ma pełne prawo wyborcze.

§ 20.

Do zadań Walnego Zebrania należy:

a) uchwalanie zmian Statutu Klubu,

b) uchwalanie kierunków działalności Klubu,

c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) odwoływanie i powoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 21.

Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu raz do roku, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia.

§ 22.

Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie w przeciągu dwóch tygodni na żądanie:

a) władz ZSP,

b) Komisji Rewizyjnej,

c) Przynajmniej 1/3 członków Klubu.

§ 23.

Ważność Walnego Zebrania zależy od Quorum. Quorum stanowi stwierdzona obecność więcej niż 50% członków Klubu.

§ 24.

Przebieg Walnego Zebrania.

a) Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu Klubu lub upoważniona przez niego osoba i przedstawia cel Zebrania oraz przeprowadza wybór przewodniczącego zebrania i członków prezydium,

b) Przeprowadza się wybory Komisji:

- Mandatowej

- Skrótacyjnej

- Wniosków

- innych Komisji w zależności od potrzeb,

c) wszelkie uchwały zapadają większością głosów uprawnionych członków Klubu,

d) głosowania są jawne, tylko w sprawach personalnych odbywa się głosowanie tajne.

B. Zarząd Klubu.

§ 25.

Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał i decyzji nie zastrzeżonych innym organom.

§ 26.

Zarząd Klubu składa się z minimum 3 osób.

a) Prezes Zarządu:

- organizuje i kieruje pracami Zarządu,

- reprezentuje Klub na zewnątrz, utrzymuje stałą łączność z władzami miasta, uczelni, ZSP a także Związkami i Federacjami Jeździeckimi oraz z innymi bratnimi Klubami i organizacjami,

- kieruje działalnością naukową Klubu,

- organizuje doroczny „Bieg Świętego Huberta”,

- organizuje doroczny Bal Prezesa Klubu,

b) I Vice Prezes ds. szkolenia:

- zastępuje Prezesa w przypadku niemożności pełnienia przez niego funkcji statutowych,

- organizuje szkolenia i egzaminy instruktorskie,

- organizuje szkolenia i egzaminy dla członków i kandydatów,

- organizuje kursy jazdy konnej,

- odpowiada za trening koni,

- odpowiada za rozwój rekreacji i sportu jeździeckiego w Klubie,

- odpowiada za ilość instruktorów niezbędną do prawidłowej pracy szkoleniowej w Klubie,

- nadzoruje całą pracę szkoleniową w ośrodku treningowym Klubu,

c) II Vice Prezes ds. organizacyjnych:

- zastępuje Prezesa i Vice Prezesa w przypadku niemożności pełnienia przez niego funkcji statutowych,

- organizuje obozy letnie i zimowe, rajdy i wycieczki oraz inne klubowe imprezy rekreacyjno-kulturalne,

- organizuje zaopatrzenie dla koni (furaż),

- dba o stan zaprzęgów, siodeł i innego sprzętu jeździeckiego,

- dba o stan materialny bazy klubowej (stajni i pomieszczeń klubowych),

d) Sekretarz Zarządu:

- organizuje pracę administracyjno-biurową Klubu,

- propaguje działalność Klubu w środowisku akademickim i na terenie Radomia,

- prowadzi kronikę Klubu,

- prowadzi bibliotekę i gazetkę Klubu na terenie uczelni,

- dba o wystrój zewnętrzny pomieszczeń klubowych,

e) Skarbnik:

- prowadzi sprawy finansowe Klubu,

- prowadzi dokumentację funkcjonowania ośrodka treningowego Klubu,

- składa okresowe sprawozdania finansowe przed Zarządem Klubu oraz przed organami ZSP uprawnionymi do kontroli działalności finansowej Klubu,

f) Pozostali Członkowie Zarządu:

- na pozostałych członków Zarządu wybiera się przedstawicieli poszczególnych wydziałów uczelni, młodzieży szkolnej i osób będących łącznikami między Klubem a środowiskiem.

§ 27.

Zarząd Klubu jest wybierany w jednej turze.

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje każdemu Członkowi Klubu. Podział funkcji odbywa się wewnątrz nowo wybranego Zarządu Klubu. W zależności od potrzeb możliwe jest łączenie funkcji, z wyjątkiem połączenia funkcji prezesa i skarbnika.

§ 28.

Okres kadencji Zarządu Klubu trwa maksymalnie 2 lata.

§ 29.

W przypadku zrezygnowania lub niemożności pełnienia funkcji przez wybranego Członka Zarządu, Zarząd Klubu ma prawo uzupełnić skład Zarządu. Nowy Członek Zarządu będzie posiadał pełne prawo Członka Zarządu. Liczba dokoptowanych Członków Zarządu nie może przekroczyć 2/3 składu wybranego przez Walne Zebranie.

§ 30.

Zebrania Zarządu Klubu.

a) odbywają się co najmniej raz w miesiącu na wniosek Prezesa Klubu lub upoważnionego przez niego Członka Zarządu.

b) Zebrania Zarządu Klubu są otwarte dla Członków Klubu, lecz w uzasadnionych wypadkach mogą mieć charakter zamknięty.

§ 31.

Zebrania Członków Klubu.

a) odbywają się raz w tygodniu. Dzień zebrań jest uzgodniony z Członkami Klubu i podany do ogólnej wiadomości. Zebrania dla Członków i Kandydatów są obowiązkowe.

b) zebrania Członków Klubu są otwarte dla sympatyków Klubu, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą mieć charakter zamknięty tylko dla Członków Klubu.

§ 32.

Zarząd Klubu ma prawo powoływania Pełnomocników Klubu do spraw: „Akcja Lato”, inwestycji klubowych, inwentarza klubowego czy też Starszego Wachmistrza.

Zarząd powołuje Pełnomocników na podstawie Uchwały Zarządu.

§ 33.

Powołani Pełnomocnicy przedstawiają Zarządowi w ciągu co najmniej jednego miesiąca od daty powołania, szczegółowy harmonogram swojej działalności. Program ten podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu. Zmiany w zatwierdzonym programie mogą być dokonane na podstawie aneksu za zgodą Zarządu i Pełnomocnika.

C. Komisja Rewizyjna.

§ 34.

Skład Komisji Rewizyjnej:

a) Przewodniczący,

b) Rewizor.

§ 35.

Zadania Komisji Rewizyjnej:

a) kontrola działalności Zarządu Klubu, Pełnomocników, ewentualnych pracowników pod względem zgodności ze Statutem i Uchwałami Klubu oraz z obowiązującym prawem,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Klubu,

c) stawianie wniosku na Walnym Zebraniu o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 36.

Komisja Rewizyjna dokonuje przynajmniej dwóch kontroli pracy Zarządu w ciągu trwania jego kadencji. Kontrola taka winna się zakończyć sporządzeniem protokółu pokontrolnego.

Protokół taki Zarząd Klubu musi przyjąć i udzielić wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie wnioski Komisji Rewizyjnej w ciągu jednego miesiąca od daty jego otrzymania.

W sprawach personalnych oraz interpersonalnych decyzje Komisji Rewizyjnej muszą być jednogłośne. Sprawy sporne pomiędzy Zarządem Klubu, a Komisją Rewizyjną rozstrzyga najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

§ 37.

W razie jaskrawego naruszenia etyki organizacyjnej przez Członków Zarządu lub Członków Klubu, Komisja Rewizyjna ma obowiązek przekazania sprawy w gestię Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia Studentów Polskich.

V. PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 38.

Zasady działalności Ośrodka Treningowego SKJ określi osobny regulamin.§ 39.

Zmiany statutu Klubu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów.
Radom, 1995.03.08

+ zmiany z dnia 14.05.1997 r.